ග‍්‍රාම නිලධාරි III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය – 2020(2021)

දිවයින පුරා ඇති ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල පුරප්පාඩුව පවතින ග‍්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසවලට ග‍්‍රාම නිලධාරීන් පත් කිරීම සඳහා සුදුස්සන් තෝරාගැනීම පිණිස පවත්වනු ලබන ලිඛිත පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීම සඳහා  සුදුසුකම් ඇති ස්ත‍්‍රී/පුරුෂ දෙපක්ෂයෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් වරයා  විසින්  2021-05- 28 ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකශයට පත් කොට ඇත.  ඒ අනුව මෙම ලිඛිත පරීක්ෂණය සඳහා Online …

ග‍්‍රාම නිලධාරි III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය – 2020(2021) Read More »